تلویزیون شهری سه رنگ

تلویزیون شهری سه رنگ دارای دو رنگ ال ای دی مجزا از یکدیگر می باشند ( عمدتا سبز و قرمز ) و رنگ سوم نیز از روشن بودن همزمان ال ای دی های سبز و قرمز با هم تشکیل میشوند تراک این نوع تلویزیون شهری 20.000 ال ای دی بر متر مربع می باشد.

تلویزیون شهری سه رنگ دو رنگ مجزا از یکدیگر را شامل می شود.